dijous, 23 de setembre de 2010

Comunicat de l´Assemblea Bolivariana de Catalunya sobre les eleccions Veneçolanes del proper 26 de Setembre 2010

Mentre a Europa enfrontem l'emergència de partits d'ultra dreta, o l'aplicació de mesures racistes per presumptes governs de "centre dreta", allà, no molt lluny, a les terres del Llibertador Simón Bolívar, el poble veneçolà es prepara per donar-nos una nova lliçó de democràcia popular.

El pròxim 26 de setembre, es celebraran a Veneçuela les Eleccions Legislatives Nacionals que lliuraran els 165 noms dels diputats que, durant 5 anys, estaran a càrrec representar el poble, en aquests temps en què la Revolució Bolivariana marca el destí de tot Llatinoamèrica.

Sens dubte, el resultat d'aquestes votacions, com el de les altres 15 eleccions anteriors, serà mostrat per la majoria dels mitjans de comunicació com un avenç dels sectors que qüestionen el model socialista impulsat pel president Hugo Chavez. En això no podem esperar cap novetat.

Però objectivament, la importància d'aquesta batalla electoral està en demostrar la maduresa política i ideològica adquirida pel poble veneçolà. La dreta després de renunciar en el 2005 a les eleccions, tornarà a tenir representació al parlament i des d'allà, sumarà una nova eina per als seus atacs contra el procés. La mobilització de carrer, dels "grups de xoc", la contínua mentida i manipulació dels mitjans de comunicació o les gires internacionals de polítics veneçolans comptaran ara amb un grup diputats democràticament electes que acompanyaran i buscaran potenciar discursos antibolivarians.

Aquestes eleccions es presenten com una batalla fonamental per aconseguir una majoria qualificada que permeti al govern continuar aprofundint la revolució, mitjançant l'aprovació de lleis orgàniques o lleis habilitants per impulsar canvis i reformes com la pendent de la Llei Orgànica del Treball..

En tot cas, l'entrada de la dreta en el parlament significa un canvi a l'escenari polític. Al poble veneçolà i als que ens sentim part del projecte bolivarià ens toca redoblar la nostra solidaritat activa amb el procés i enfrontar amb contundència la mentida i desqualificació que han demostrat ser les eines preferides d'una oposició sense ideari, ni propostes.

Per això, derrotar a la dreta, minimitzar la presència dels representants de la burgesia, preservar el control bolivarià de l'Assemblea Nacional, és fonamental per poder mantenir les conquestes i el marc de llibertats democràtiques que afavoreixen l'organització i mobilització del poble per aprofundir la revolució.

Des de l'Assemblea Bolivariana de Catalunya ratifiquem el nostre compromís i el nostre suport a les organitzacions populars que sostenen el procés i confiem que el lideratge polític continuarà conduint aquest procés en direcció a la construcció del socialisme.

Assemblea Bolivariana de Catalunya, 24/09/2010Comunicado Asamblea Bolivariana de Cataluña sobre las elecciones Venezolanas del 26 de Septiembre 2010

Mientras en Europa enfrentamos la emergencia de partidos de ultra derecha, o la aplicación de medidas racistas por supuestos gobiernos de “centro derecha”, allá, no muy lejos, en las tierras del Libertador Simón Bolívar, el pueblo venezolano se prepara para darnos una nueva lección de democracia popular.

El próximo 26 de septiembre, se celebrarán en Venezuela las Elecciones Legislativas Nacionales que entregarán los 165 nombres de los diputados que, durante 5 años, estarán a cargo representar al pueblo, en estos tiempos en los que la Revolución Bolivariana marca los destinos de toda Latinoamérica.

Sin duda, el resultado de estas votaciones, al igual que el de las otras 15 elecciones anteriores, será mostrado por la mayoría de los medios de comunicación como un avance de los sectores que cuestionan el modelo socialista impulsado por el presidente Hugo Chavez. En eso no podemos esperar ninguna novedad.

Pero objetivamente, la importancia de esta batalla electoral está en demostrar la madurez política e ideológica adquirida por el pueblo venezolano. La derecha después de renunciar en el 2005 a las elecciones, volverá a tener representación parlamentaria. Y desde ahí, sumará una nueva herramienta para sus ataques contra el proceso.

La movilización callejera de los “grupos de choque”, la continua mentira y manipulación de los medios de comunicación, o las giras internacionales de políticos venezolano contarán ahora con un sequito de diputados democráticamente electos que acompañarán y buscarán potenciar los discursos anti bolivarianos.

Estas elecciones se presentan como una batalla fundamental por conseguir una mayoría cualificada que permita al gobierno continuar profundizando la revolución, mediante la aprobación de Leyes orgánicas o leyes habilitantes, de cambios radicales o reformas, como la pendiente de la Ley Orgánica del Trabajo.

En todo caso, la entrada de la derecha en el parlamento significa un cambio del escenario político. Al pueblo venezolano y a los que nos sentimos parte del proyecto bolivariano nos toca redoblar nuestra solidaridad activa con el proceso, y enfrentar con contundencia la mentira y descalificación que han demostrado ser las herramientas preferidas de una oposición sin ideario, ni propuestas.

Por ello, derrotar a la derecha, minimizar la presencia de los representantes de la burguesía, preservar el control bolivariano de la Asamblea Nacional, es fundamental para poder mantener las conquistas y el marco de libertades democráticas que favorecen la organización y movilización del pueblo para profundizar la revolución.

Desde la Assemblea Bolivariana de Catalunya ratificamos nuestro compromiso y nuestro apoyo a las organizaciones populares que sostienen el proceso y confiamos en que el liderazgo político seguirá conduciendo este proceso en dirección a la construcción del socialismo.

Assemblea Bolivariana de Catalunya, 24/09/2010